[Vaio X Teardown (7)] Circuit Boards in Pictures

Nov 17, 2009
Nikkei Electronics Teardown Squad