"I Want to Reduce GUI as Much as Possible" --- Toshiyuki Masui, Apple

Toshiyuki Masui at home in Silicon Valley (Photo taken by Koichiro Hayashi)

Toshiyuki Masui at home in Silicon Valley (Photo taken by Koichiro Hayashi)

Close